Uue kodulehe loomise ja sotsiaalmeedia mõju Päts Sahver toodete müügile ja kodulehe külastatavusele

Autor: Robin Kütt Juhendajad: Reet Bobõlski ja Kaja Hallik

Töö uurimisküsimuseks on „Kuidas mõjutab uus e-poe võimekusega koduleht ja reklaam sotsiaalmeedias Päts Sahver toodete müüki ja kodulehe külastavust?

Referatiivne osa annab ülevaate turunduse ja kodulehe tähtsusest.

Praktiline osa tutvustab osaühingu Pätsi olemust, tootegruppe, müügistrateegiat ja tulevikuplaane. Samuti annab ülevaate töö raames läbiviidud turunduskampaania ja kodulehe loomise etappidest.

Uurimusliku osa meetoditeks on intervjuu ja praktilisel teel kogutud andmete statistiline analüüs.

Teema valikul oli oluline varasem huvi turunduse ja ettevõtluse vastu ning soov paremini mõista nende olemust. Päts Sahvriga koostööd tehes lähtusin varasemast töökogemusest ettevõttes, kus sai jälgida ettevõttes toimuvaid erinevaid müügi- ja turundusprotsesse ning neis ise kaasa lüüa, samuti ka soov arendada ennast kodulehtede loomise alal ja seeläbi suurendada oma tehtud tööde portfelli.

Töö tulemusena valmis:

 • E-poe võimekusega koduleht
 • Analüüsiv ülevaade sotsiaalmeedia reklaami mõjust toodete müügile ja kodulehe külastatavusele
Päts Sahver

1 DIGITAALSE TURUNDUSE OLEMUS JA EESMÄRK

Peatükis defineeritakse, mis on turundus, digitaalse turunduse eelised traditsiooniliste turundusmeetodite ees ning tutvustatakse sotsiaalmeedia turunduse ja algoritmide olemust. Samuti antakse ülevaade kodulehe tähtsusest ettevõttele.

 • Oluline on valida õige turundus periood ja kanal
 • Digiturundus kanalid on täpsemad ja võimaldavad luua personaalsemat sisu
 • Oluline on sotsiaalmeedias kasutada ära algoritme ja luua kaasavat sisu
 • Kodulehe eesmärk on kiirelt ja atraktiivselt edasi anda ettevõtte brändi lugu
Päts Sahver

2 INTERVJUU OÜ PÄTS ESINDAJAGA

Selles peatükis esitatu info on kogutud vabasuhtlus intervjuu teel OÜ Päts esindaja Kaja Hallikuga, et viia kurssi end ettevõtte ajaloo, olemuse, tuleviku plaanide ja struktuuriga.

 • Päts Sahver on 2012. aastal AS Hagarist välja kasvanud pereettevõte
 • Soov pakkuda pagaritooteid väiksemal ja personaalsemal tasandil
 • 80% toodangust müüakse kohapeal
 • Soov pakkuda klientidele personaalset lähenemist ja kodust meeleolu
Päts Sahver

3 PRAKTILINE TÖÖ: REKLAAMIKAMPAANIA LÄBIVIIMINE, KODULEHE UUENDAMINE, E-POE LOOMINE

Praktilise tööna toimusid järgmised etapid: turundus kampaania ja kodulehe eesmärkide püstitamine, toodete valimine, kodulehe kujunduse loomine, sotsiaalmeedia postistuste loomine, kodulehe lansseerimine ja sotsiaalmeedia postituse ning kodulehe külastatavuse statistika kogumine.

 • Kampaania eesmärkide ja toodete valimisel tuleb arvestada ettevõtte varasemaid plaane ja kogemusi
 • Vahest on lihtsam luua uus koduleht, kui täiendada olemasolevat
 • Kodulehe loomisel on oluline lähtuda ettevõtte soovidest ja vajadustest
Päts Sahver

3.1 - Turunduskampaania

Eduka turunduskampaania aluseks on turunduskanalite ja võimaluste enda jaoks efektiivselt tööle panemine, mis tagab sellele eduka leviku ja sihtgrupi kaasatavuse. Antud kampaania puhul otsustasime selle siduda rahvakalendri tähtpäevaga ja kasutada turunduskanalitena Facebooki ja Instagrami. Kampaania läbiviimisele eelnes kampaaniaperioodi ja -toodete valimine ning postituste ettevalmistamine.

 • Turundus kanalid tuleb ettevõttejaoks efektiivselt tööle panna
 • Story`de kasutamine aitavab vältida liigset infomüra
 • Postituste mõju tarbimisele on umbes 48h
 • Turundus kampaania on kasulik siduda tähtpäevadega, aga samas tuleks vältida ka madala liikuvusega perioode
 • Kampaania taustaandmete kogumine 20. jaanuarist kuni 20. veebruarini 2021
Päts Sahver

3.2 Kampaaniatoodete valik ja postituste loomine

Kampaania toodete valikul lähtusime eelnevalt välja valitud tootekategooriast ja tähtpäevast. Toodete valimisel üritasime valida millegi poolest üksteisele vastanduvad tooted, mille puhul saaks lihtsa küsimuse teel uurida klientide eelistusi eelnevealt välja valitud omaduspaaride seast.

 • Kampaaniatooted valiti vastavalt tähtpäevale
 • Omaduspaarid peavad üksteise suhtes olema millegi poolest vastanduvad
 • Professionaalne ja pilkupüüdev visuaalne materjal suurendab postituse kaasavust ja levikut
Päts Sahver

3.3 Kodulehe loomine

Koduleht võimaldab ettevõttel laieneda uutesse suundadesse, nagu näiteks e-kaubandus, blogi ja retseptikogu. Lisavõimalused ja -teenused aitavad ettevõttel konkurentide seast esile tõusta ja pakkuda ka oma klientidele mugavamat ja kiiremat teenindust.

 • Koduleht võimaldab ettevõttel laieneda uutesse suundadesse
 • E-poe eesmärk oli muuta Päts Sahvri tooted kättesaadavamaks suuremale ringile
 • Kodulehe kujundus muutus töö käigus
 • Otsingu fraas peab olema seotud kodulehe sisuga
 • Koduleht on loodud WordPress ja WooCommerce baasil, kasutades Woosify kujundus põhja
Päts Sahver

3.4 E-sahver

E-poe eesmärk oli klientidele võimaldada tellida Päts Sahvri tooteid mugavalt veebi vahendusel. Tulenevalt Päts Sahvri tootmise iseärasustest ja sellest, et hetkel puudub lahendus reaalajas lao jälgimiseks tuleb e-poest tellimisel tortide ja kringlite puhul arvestada 48h ettetellimisaja ja teiste toodete puhul 24h ettetellimisajaga.

 • Lihtne ja kergesti kasutatav stiil
 • Olenevalt tootegrupist tuleb arvestada ettetellimisajaga
 • Selleks, et siduda e-pood füüsilise müügikohaga nimetasime selle ümber E-sahvriks
 • Klient saab ise muuta Päts Sahvri torte vastavalt enda soovidele
Päts Sahver

3.5 Transport ja makselahendus

Makselahendusena otsustasime kasutada Montonio makselahendust, sest Montonio teenuse tingimused olid meie vajadustele kõige vastavamad ja samuti sai nende makselahenduse mugavalt ning lihtsalt ühendada WooCommerce e-kaubanduse laiendusega.

 • Makselahendusena kasutame Montonio teenust
 • Makse staatuse jälgimine mitme süsteemi vahel on aeganõudev ja keerukas
 • Mõningaid tooteid tuleb transportida jahutatult
Päts Sahver

4 UURIMUS SOTSIAALMEEDIA REKLAAMI JA KODULEHE MÕJUST TOODETE MÜÜGILE

Kampaaniaperioodi lõpule järgnes toote müüginumbrite ja statistika ühine analüüsimine ning järelduste tegemine. Töö uurimisküsimuseks püstitati: „Kuidas mõjutab uus e-poe võimekusega koduleht ja reklaam sotsiaalmeedias Päts Sahver toodete müüki ja kodulehe külastavust?“ 

Päts Sahver

4.1 Uurimuse meetodi ja valimi ülevaade

Uurimuse andmekogumise meetodina kasutati Facebooki ja Instagrami story küsitlusi ja Päts Sahvri kassade müügistatistika analüüsi. 

Uurimuse valimi moodustasid Päts Sahver kliendid ja küsimustele vastanud sotsiaalmeedia jälgijad.

 • Lihtsuse ja mugavuse huvides anti osalejatele võimalus valida korraga kahe erineva toote vahel
 • Valimi moodustasid Päts Sahvri kliendid ja küsimustele vastanud sotsiaalmeedia jälgijad
 • Kampaania lõppes võidutoote müügisoodustusega
 • Kampaania vältel jälgiti postituste ulatust, kaasavust, samuti ka mõju toodete müügile
Päts Sahver

4.2 Küsitluse tulemuste ülevaade

Story`des esitatud küsitlusele vastati kokku üle 500 korral ja kampaania postitusi nägid pea 1850 kasutaja. Vastlakukkel pohlamoosiga ja vastlakukkel kirsimoosiga paari puhul ei selgitatud võitjat, sest kasutatud küsitlusmeetod osutus liiga keeruliseks ja kõiki vastuseid ei olnud võimalik üheselt üle lugeda.

 • Küsitlusele vastati kokku 526 korda
 • Postitusi nähti 1845. korral
 • Võitjaks osutus kaneelirull vahukoorega, kogudes 52% häältest
 • Sotsiaalmeedia küsitluse põhjal ei saa välja selgitada uut müügihitti või koordineerida tootmismahte, annab see hea ülevaate eelistustest ja ostukäitumisest
Päts Sahver

4.3 Postituste mõju müügile

Kuna varasemat postituste ja müügi vahelistele mõjudele keskenduvat mõõtmist polnud Päts Sahvris läbi viidud, siis eeldati, et postitused võiksid mõjuda toodete müüginumbritele positiivselt lootes näha peale postituste tegemist märgatavat kasvu müügis. Mõõtmistulemustest selgus, et story postituste mõju toodete müügile oli üsnagu väike ja müüginumbrid järgnesid pigem tavapärasele rütmile.

 • Müüginumbrid järgnesid pigem tavapärasele rütmile
 • Kuigi sotsiaalmeedia on suudetud ettevõtte jaoks tulusalt ja efektiivselt tööle panna, on selle mõju hooajaliste toodete müügile väike
 • Kõige populaarsemad on siiski traditsioonilised maitsed
Päts Sahver

4.4 Analüüsiv ülevaade kodulehe külastatavusest

Kuigi esialgu tundus, et koduleht ei oma olulist rolli pagari ettevõtte tegevuses, siis tulemus näitas vastupidist ja kliendid võtsid uue lahenduse kiirelt omaks. Esialgu olid ootused kodulehe populaarsuse osas madalad, kuid need ootused osutusid valeks.

 • Kodulehe külastatavusele avaldasid suuresti mõju tähtpäevad ja kodulehele viitavad postitused
 • 1. mai 2021 kuni 31. jaanuar 2022 külastati kodulehte 88653 korral
 • Peale suuremaid e-poega seonduvaid postitusi kasvas enamasti külastuste arv ja ka e-poe müük
Päts Sahver

4.5 Uurimistulemuste analüüs ja järeldused

Töö tulemusena valmisid

 • Uus e-pood E-sahver

 • Analüüsiv ülevaade sotsiaalmeedia turunduse mõjust toodete müügile ja kodulehe külastatavusele

Järeldused

 • E-poe müük sõltub pigem tähtpäevadest ja üldisest ostukäitumisest

 • Uusi teenuseid tuleb pidevalt täiendada ja esile tõsta, näidates kliendile nende kasulikkust

 • Kõige populaarsemad on siiski traditsioonilised
  maitsed

Päts Sahver

Kokkuvõte

 • Valmis uus Päts Sahvri e-poe võimekusega koduleht
 • Viidi läbi sotsiaalmeedias vastlakuklite küsitluskampaania
 • Kodulehe külastatavuse muutused ei pruugi otseselt kajastuda e-poe müügis
 • Turunduses ei pruugi minna asjad nii nagu eelnevalt plaanitud
 • E-Sahvri loomisel omandatud oskused ja kontaktid võimaldasid hiljem luua ka autori isikliku e-poe  ning portfoolio stiilis kodulehti teistele huvilistele.

   

Päts Sahver

Ostukorv

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Tagasi E-Sahvrisse

Personaalse sõnumiga
Emadepäeva tooted

Kuni

14.05